Hydrogeologická činnost

Hydrogeologický průzkum – vrtání studní a průzkumných vrtů, čerpací zkoušky, vsakovací zkoušky

Provádíme hydrogeologické průzkumy pro stavební účely – samostatně nebo v rámci geotechnického a inženýrskogeologického průzkumu pro předmětné stavby a záměry (rodinné domy, rekreační domy, obce, silniční a dálniční stavby, průmyslové areály, výstavbu protipovodňových opatření, těžbu nerostných surovin, aj.). Dále navrhujeme a dimenzujeme systémy zasakování přečištěných odpadních vod a srážkových vod do vod podzemních, zpracováváme projekty na odvodňování stavebních jam.

Dále zajišťujeme a provádíme pro účely budování vrtaných či šachtových studen komplexní hydrogeologický servis od vyhledání zdroje podzemní vody až k povolení pro odběr podzemní vody – vytyčení vhodného místa pomocí geofyzikálních metod, projektování, provádění a vyhodnocování vrtných prací pro využívání zdrojů podzemních vod (studny pro individuální a hromadné zásobování obyvatel, obcí a průmyslových či zemědělských podniků), provádění a vyhodnocování krátkodobých a dlouhodobých čerpacích zkoušek, modelování proudění podzemních vod pro ochranu vodních zdrojů a optimalizaci vodárenských odběrů, vyhodnocení využitelné vydatnosti zdrojů a kvality vody, zpracování zprávy o hydrogeologickém průzkumu jako podkladu pro vydání povolení k nakládání s vodami a možnost trvalého využívání zdroje podzemní vody, návrhy na stanovení ochranných pásem vodních zdrojů.

Provádění hydrodynamických zkoušek

Provádíme následující typy hydrodynamických zkoušek: ve zvodnělém prostředí zejména zkoušky čerpací a stoupací. V nesaturovaném prostředí zkoušky nálevové a vsakovací, slug testy. Vyhodnocení zkoušek umožňuje získat přesné hodnoty hydraulických parametrů zvodnělé či nesaturované zóny a slouží k následné projekci výstroje vodárenských vrtů či dimenzování vsakovacích zařízení.

Hydrogeologický a hydrologický monitoring

Provádíme komplexní monitoring podzemních a povrchových vod pro liniové dopravní stavby, jímací území nebo oblasti se starými ekologickými zátěžemi. Při své práci využíváme mj. plně automatických dataloggerů na měření průtoků či hladin podzemní vody s dálkovým přenosem dat a kalibrované přístroje pro terénní měření pH, vodivosti, teploty. K výstupům využíváme moderních grafických programů společnost Golden Software Inc. nebo Solinst Canada Ltd.

Environmentální činnost, E.I.A.

Posuzování vlivů na životní prostředí - E.I.A.

Oznámení a dokumentace E.I.A. jsou prováděny na základě autorizace podle § 19 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Máme 20-letou praxi v oboru zpracování dokumentací E.I.A. Mezi hlavní zaměření patří vodní hospodářství, důlní činnost, dopravní stavby a logistika, chemický průmysl a energetika.
Na zpracování dokumentací a oznámení E.I.A. se podílí dlouhodobě sehraný a zkušený tým autorizovaných odborníků, kteří připravují specializované studie (hlukové studie, rozptylové studie, hodnocení vlivů na veřejné zdraví, biologická hodnocení, hydrogeologické studie, aj.)

Sanační geologie a supervizní činnost

Komplexní služby vedoucí ke zjištění druhu, prostorového rozsahu a míry znečištění podzemní zemin, podzemní vody a stavebních konstrukcí v ekologicky postižené oblasti – práce zahrnující rešerši archivních dat, vrtné a sondážní práce, odběr vzorků vod, zemin, stavebních materiálů a půdního vzduchu, chemické a fyzikální analýzy, terénní zkoušky, vyhodnocení dat.

  • Analýzy rizika – stanovení míry rizika pro životní prostředí a zdraví lidí z kontaminace zemin, podzemní vody a stavebních konstrukcí. Součástí analýzy je i odvození maximálních přípustných limitů znečištění a návrh variant řešení minimalizace těchto rizik.
  • Ekologické audity – studie pro stanovení ekologických rizik a závazků, které pro zájemce o koupi podniku, pozemku nebo nemovitosti vyplývají ze znečištění podzemní vody, zeminy, příp. stavebních konstrukcí nebo z neplnění požadavků ekologické legislativy.
  • Supervizní činnost – odborná a nezávislá kontrola realizace sanačních projektů, jejichž cílem je zajištění účelného vynakládání finančních prostředků investora, dodržení kvality díla a postupů dle schváleného realizačního projektu.

Inženýrská činnost

Inženýrská činnost při průzkumech a ve výstavbě

Provádění přípravy průzkumných děl – zajištění vodoprávního povolení nebo vodoprávního souhlasu k provedení průzkumných vrtů. Výkon technického dozoru investora při provádění staveb (vrtání pilot a studní, hydrogeologické aspekty při zakládání staveb, odvodňování stavebních jam a zářezů, geologická a hydrogeologická dokumentace při ražení tunelů, apod.)