• Hydrogeologická činnost po celé ČR

  Kompletní služby od průzkumů přes vrtání studní, zkoušky až po dokumentaci stavby

 • Environmentální činnost

  Dokumentace E.I.A., S.E.A., odborné studie a posudky, analýzy rizika, sanační průzkumy, supervize a další

 • Inženýrská činnost

  Zařídíme realizaci vašich projektů od nápadu po dokončení

Hydrogeologická činnost

Hydrogeologický průzkum, projekční a vrtné práce

Provádíme hydrogeologické průzkumy pro stavební účely – samostatně nebo v rámci geotechnického a inženýrskogeologického průzkumu pro předmětné stavby a záměry (silnice, dálnice, průmyslové areály, rodinné domy, výstavbu protipovodňových opatření, těžbu nerostných surovin, aj.). Dále navrhujeme a dimenzujeme systémy zasakování přečištěných odpadních vod a dešťových vod do vod podzemních, zpracováváme projekty na odvodňování stavebních jam.

Dále zajišťujeme a provádíme pro účely budování vrtaných či šachtových studen komplexní hydrogeologický servis od vyhledání zdroje podzemní vody až k povolení pro odběr podzemní vody – vytyčení vhodného místa pomocí geofyzikálních metod, projektování, provádění a vyhodnocování vrtných prací pro využívání zdrojů podzemních vod (studny pro individuální a hromadné zásobování obyvatel, obcí a podniků), provádění a vyhodnocování krátkodobých a dlouhodobých čerpacích zkoušek, modelování proudění podzemních vod pro ochranu vodních zdrojů a optimalizaci vodárenských odběrů, vyhodnocení využitelné vydatnosti zdrojů a kvality vody, zpracování zprávy o hydrogeologickém průzkumu jako podkladu pro vydání povolení k nakládání s vodami a možnost trvalého využívání zdroje podzemní vody, návrhy na stanovení ochranných pásem vodních zdrojů. .

Hydrogeologický a hydrologický monitoring

Provádíme komplexní monitoring podzemních a povrchových vod pro liniové dopravní stavby, jímací území nebo oblasti se starými ekologickými zátěžemi. Při své práci využíváme mj. plně automatických dataloggerů na měření průtoků či hladin podzemní vody s dálkovým přenosem dat a kalibrované přístroje pro terénní měření pH, vodivosti, teploty. K výstupům využíváme moderních grafických programů společnost Golden Software Inc.

Provádění hydrodynamických zkoušek

Provádíme následující typy hydrodynamických zkoušek: ve zvodnělém prostředí zejména zkoušky čerpací a stoupací. V nesaturovaném prostředí zkoušky nálevové (vsakovací), slug testy. Vyhodnocení zkoušek umožňuje získat přesné hodnoty hydraulických parametrů zvodnělé či nesaturované zóny a slouží k následné projekci výstroje vrtů či vsakovacích zařízení.

Environmentální činnost, E.I.A. a S.E.A.

Posuzování vlivů na životní prostředí - E.I.A., S.E.A.

Oznámení, dokumentace a posudky E.I.A. a S.E.A. jsou prováděny na základě autorizace podle § 19 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Máme 14-letou praxi v oboru zpracování dokumentací EIA. Mezi hlavní zaměření patří vodní hospodářství, důlní činnost, dopravní stavby a logistika, chemický průmysl a energetika.
Na zpracování dokumentací a oznámení E.I.A. se podílí dlouhodobě sehraný a zkušený tým autorizovaných odborníků, kteří připravují specializované studie (hluková studie, rozptylová studie, hodnocení vlivů na veřejné zdraví, biologické hodnocení, aj.)

Sanační geologie a supervizní činnost

Komplexní služby vedoucí ke zjištění druhu, prostorového rozsahu a míry znečištění podzemní zemin, podzemní vody a stavebních konstrukcí v ekologicky postižené oblasti – práce zahrnující rešerši archivních dat, vrtné a sondážní práce, odběr vzorků vod, zemin, stavebních materiálů a půdního vzduchu, chemické a fyzikální analýzy, terénní zkoušky, vyhodnocení dat.

 • Analýzy rizika – stanovení míry rizika pro životní prostředí a zdraví lidí z kontaminace zemin, podzemní vody a stavebních konstrukcí. Součástí analýzy je i odvození maximálních přípustných limitů znečištění a návrh variant řešení minimalizace těchto rizik.
 • Ekologické audity – studie pro stanovení ekologických rizik a závazků, které pro zájemce o koupi podniku, pozemku nebo nemovitosti vyplývají ze znečištění podzemní vody, zeminy, příp. stavebních konstrukcí nebo z neplnění požadavků ekologické legislativy.
 • Supervizní činnost – odborná a nezávislá kontrola realizace sanačních projektů, jejichž cílem je zajištění účelného vynakládání finančních prostředků investora, dodržení kvality díla a postupů dle schváleného realizačního projektu.

Inženýrská činnost

Inženýrská činnost ve výstavbě

Provádění přípravy staveb – zpracování investičního záměru, ohlášení stavebnímu úřadu, zpracování podkladů pro územní rozhodnutí a stavební povolení. Výkon technického dozoru investora při provádění staveb (vrtání pilot a studní, hydrogeologické aspekty při zakládání staveb, odvodňování stavebních jam a zářezů, geologická dokumentace při ražení tunelů, apod.).

Autorizace a osvědčení o odborné způsobilosti

(klikněte pro zvětšení)

Reference

Předběžné a podrobné hydrogeologické průzkumy pro stavby silnic

silnice I/27 obchvat Kaznějova, silnice I/26 obchvat Staňkova, silnice I/27 Plzeň – Třemošná

Revitalizace Novodomského rašeliniště

vrtné a monitorovací práce

Vrty státní monitorovací sítě ČHMÚ

průběžné zpracování projektů likvidace

Zpracování základních zpráv pro firmy

Mezi naše spokojené partnery patří například společnosti Namak, Starcam, Kolben Schmidt Trmice nebo Usti Oils

Rebilance podzemních vod ČR

celonárodní projekt EU – koordinační činnost, geologická dokumentace, inženýrink

Dálnice D8 – sesuv Dobkovičky

podrobný hydrogeologický průzkum širšího území, monitoring sanačních opatření

Dálnice D8 – sesuv Dobkovičky a objekt SO A210 estakáda a násyp

podrobný hydrogeologický průzkum, monitoring širšího území

Domovní studny, vrty, obecní zdroje, výrobní společnosti

mezi nejčastější činnosti patří návrhy, projekce, provádění a vyhodnocování jímacích objektů pitné, užitkové či technologické vody

Galerie

Prohlédněte si fotky činností naší práce

Kontaktujte nás

Kontaktujte nás telefonicky, e-mailem nebo pomocí kontaktního formuláře
Adresa: Jizerská 2945/61, 400 11 Ústí nad Labem
E-mail: jiristary@atlas.cz
Telefon: (RNDr. Jiří Starý) +420 728 069 069