NorthGeo - RNDr. Jiří Starý

 

 

 

 

 

 

Firma NORTHGEO - RNDr. Jiří Starý - provádí a zajišťuje rozsáhlé spektrum prací v oborech geologie, životního prostředí a stavebnictví po celém území České republiky.

 

 

Předměty činnosti        Osvědčení a autorizace        Kontakt

Předměty činnosti:

 

bullet

hydrogeologický průzkum, projekce a vrtání studní, čerpací zkoušky

bullet

posuzování vlivů na životní prostředí - E.I.A., S.E.A.

bullet

sanační průzkum, environmentální monitoring, rizikové analýzy, ekologické audity, supervizní činnost

bullet

vzorkování odpadů, hodnocení nebezpečných vlastností odpadů

bullet

monitoring skalních masívů

bullet

inženýrská činnost ve výstavbě
 

zpět

 

 

 

Osvědčení a autorizace k činnosti:

 

bullet

osvědčení o odborné způsobilosti k provádění geologických prací v oborech hydrogeologie a geologické práce - sanace

bullet

autorizace ke zpracování dokumentace a posudku dle zákona č. 100/2001 Sb. (E.I.A., S.E.A.)

bullet

osvědčení o absolvování kursu České společnosti pro jakost: „Odběr vzorků odpadů a postup hodnocení nebezpečných vlastností odpadů“

bullet

osvědčení o odborné způsobilosti k provádění výškových prací pomocí horolezecké techniky
 

zpět

 

 

 

Kontakt:


RNDr. Jiří Starý                     tel:             +420 728 069 069
Jizerská 2945/61                 e-mail:       
jiristary@atlas.cz
400 11 Ústí nad Labem         web:           
http://www.northgeo.info
                                             IČ:               868 50 156
                                             č.účtu:         2259001001/2400

 

zpět

 

 

 

bullet

hydrogeologický průzkum, projekce a vrtání studní, čerpací zkoušky


Hydrogeologické průzkumy pro stavební účely jsou prováděny samostatně nebo v rámci geotechnického a inženýrskogeologického průzkumu pro předmětné stavby a záměry (silnice, dálnice, průmyslové areály, rodinné domy, výstavbu protipovodňových opatření, těžbu nerostných surovin, aj.). Návrhy na zasakování přečištěných odpadních vod a dešťových vod do vod podzemních, návrhy na odvodňování stavebních jam.

Komplexní hydrogeologický servis od vyhledání zdroje podzemní vody až k povolení pro odběr podzemní vody - vytyčení vhodného místa pomocí geofyzikálních metod, projektování, provádění a vyhodnocování vrtných prací pro využívání zdrojů podzemních vod (studny pro individuální a hromadné zásobování obyvatel, obcí a výrobních areálů), provádění a vyhodnocování krátkodobých a dlouhodobých čerpacích zkoušek, modelování proudění podzemních vod pro ochranu jejich zdrojů a optimalizaci vodárenských odběrů, vyhodnocení využitelné vydatnosti zdrojů a kvality vody, zpracování zprávy o hydrogeologickém průzkumu jako podkladu pro vydání povolení k nakládání s vodami a možnost trvalého využívání zdroje podzemní vody, návrhy na stanovení ochranných pásem vodních zdrojů. 

 

zpět

 

bullet

posuzování vlivů na životní prostředí - E.I.A., S.E.A.


Oznámení, dokumentace a posudky E.I.A. a S.E.A. jsou prováděny na základě autorizace podle § 19 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 

zpět

 

bullet

sanační průzkum, environmentální monitoring, rizikové analýzy, ekologické audity, supervizní činnost

 

Komplexní služby vedoucí ke zjištění druhu, prostorového rozsahu a míry znečištění podzemní zemin, podzemní vody a stavebních konstrukcí v ekologicky postižené oblasti - práce zahrnující rešerši archivních dat, vrtné a sondážní práce, odběr vzorků vod, zemin, stavebních materiálů a půdního vzduchu, chemické a fyzikální analýzy, terénní zkoušky, vyhodnocení dat.

Analýzy rizika - stanovení míry rizika pro životní prostředí a zdraví lidí z kontaminace zemin, podzemní vody a stavebních konstrukcí. Součástí analýzy je i odvození maximálních přípustných limitů znečištění a návrh variant řešení minimalizace těchto rizik.

Ekologické audity - studie pro stanovení ekologických rizik a závazků, které pro zájemce o koupi podniku, pozemku nebo nemovitosti vyplývají ze znečištění podzemní vody, zeminy, příp. stavebních konstrukcí nebo z neplnění požadavků ekologické legislativy.

Supervizní činnost - odborná a nezávislá kontrola realizace sanačních projektů, jejichž cílem je zajištění účelného vynakládání finančních prostředků investora, dodržení kvality díla a postupů dle schváleného realizačního projektu.

 

zpět

 

bullet

vzorkování odpadů, hodnocení nebezpečných vlastností odpadů

 

Provádění reprezentativních odběrů vzorků odpadů a zajištění "Hodnocení nebezpečných vlastností odpadů" ve smyslu § 2 Vyhlášky MŽP č. 376/2001 Sb. Hodnocení provádějí držitelé oprávnění k vydání osvědčení o nebezpečných vlastnostech odpadů dle přílohy č.1 výše uvedené vyhlášky.

 

zpět

 

bullet

monitoring skalních masívů

 

Provádění průzkumu skalních masívů pro účely jejich následného monitoringu nebo sanace, osazování skalních bloků kontrolní měřící technikou (extenzometry, geodetické body, apod.), pravidelný monitoring pohybu skal.

 

zpět
 

bullet

inženýrská činnost ve výstavbě

 

Provádění přípravy staveb - zpracování investičního záměru, ohlášení stavebnímu úřadu, zpracování podkladů pro územní rozhodnutí a stavební povolení. Výkon technického dozoru investora při provádění staveb (vrtání pilot a studní, hydrogeologické aspekty při zakládání staveb, odvodňování stavebních jam a zářezů, apod.).

 

zpět
 

 

2006 © bask